Ειδήσεις-Σχόλια

Περὶ τῆς Καταργήσεως τῆς Κυριακῆς Ἀργίας

Ἐπιστολὴ γιὰ τὸ θέμα τῆς Κυριακῆς Ἀργίας ἀπέστειλε πρὸς τὸν Πρόεδρο καὶ τὰ μέλη τοῦ Ἐμπορικοῦ Συλλόγου Πειραιῶς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Σὲ αὐτὴν σημειώνει:
 

Ὄψιμοι «ζηλωταί»

Κατὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ὄψιμοι νεοημερολογῖται ζηλωταί, ἐξεφώνησαν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ ἀναθέματα κατὰ τοῦ νῦν Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου, κατὰ τοῦ Λουθήρου, τοῦ Καλβίνου, τῶν Μωαμεθανῶν, τῶν Ἑβραίων, ἀλλὰ καὶ κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

 

Διορθωμένον Ἰουλιανόν ἢ Γρηγοριανόν ἡμερολόγιον

   «Σέ μεταρρύθμιση τοῦ λειτουργικοῦ ἡμερολογίου τό ὁποῖο θά ἐφαρμοστεῖ ἀπό τό 2012, θά προχωρήσει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἐσθονίας (Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο) μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἐσθονίας κ. Στέφανο. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἀπό ἐκείνη τή χρονική στιγμή καί μετά, ἐκτός ἀπό κάποιες ἑξαιρέσεις γιά λόγους ποιμαντικῆς οἰκονομίας, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στό σχετικό ἀνακοινωθέν, "οἱ μή κινητές ἑορτές θά ἑορτάζονται σύμφωνα μέ τό Γρηγοριανό ἡμερολόγιο καί οἱ κινητές ἑορτές (οἱ περίοδοι τοῦ Τριωδίου καί τοῦ Πεντηκοσταρίου) σύμφωνα μέ τό Ἰουλιανό ἡμερολόγιο"

Ἐντείνουν τούς οἰκουμενιστικούς διαλόγους

      Σύναξιν «τῶν Προκαθημένων τῶν πρεσβυγενῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί τῆς παλαιφάτου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Κύπρου» συνεκάλεσεν ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀρχάς Σεπτεμβρίου (ν.ἡ.) εἰς τό Φανάριον μέ σκοπόν τόν συντονισμόν τῆς δράσεώς των ἐν ὄψει τῆς Α’ Οἰκουμενιστικῆς Συνόδου, τὴν ὁποίαν σχεδιάζουν νά συγκαλέσουν συντόμως. Ἐκεῖ, ἀσφαλῶς θὰ ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν τήν σύγκρουσιν μέ τό Πατριαρχεῖον Μόσχας διά τά πρωτεῖα, ἀλλά καί νὰ θεμελιώσουν διά δῆθεν συνοδικῆς ἀποφάσεως οἰκουμενικοῦ (μᾶλλον οἰκουμενιστικοῦ) κύρους τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τοῦτο διαφαίνεται καί ἀπό τό ἀκόλουθον ἀπόσπασμα τοῦ μηνύματος τό ὁποῖον ἀπηύθυναν πρός τό πλήρωμα τῶν πιστῶν τῶν ἐκκλησιῶν των:

Πατρ. Θεόδωρος: Μήνυμα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ...Ραμαζανίου

          Ὁ «...Πατήρ Πατέρων, Ποιμήν Πομένων, τρίτος καί δέκατος τῶν Ἀποστόλων καί Κριτής τῆς Οἰκουμένης» (ὅπως ἀναφέρει ἡ φήμη του) Πάπας καί Πατριάρχης  Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος ἀπέστειλεν ἑόρτιον μήνυμα ἑπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ...Ραμαζανίου, πρός τούς Μωαμεθανούς τῆς Αἰγύπτου, ἔχον ὡς ἑξῆς:
         «Ὁ ἱερότερος μήνας τοῦ Ἰσλαμικοῦ ἡμερολογίου, ὁ κατεξοχήν μήνας τῆς βαθιᾶς προσωπικῆς λατρείας καί τῆς ὑψηλῆς συνειδητοποίησης τοῦ Θείου γιά κάθε πιστό μουσουλμάνο, ὁλοκληρώνεται σήμερα μέ τή γιορτινή, χαρούμενη περίοδο τοῦ Αἴντ ἂλ Φίτρ.

Σὲ iftar συμπροσευχόμενος ὁ κ. Βαρθολομαῖος

          Ἀναδημοσιεύομεν αὐτούσιον τήν κάτωθι εἴδησιν:
           «Τό νηστίσιμο δεῖπνο Iftar στή συνοικία Beyoglu τῆς Κωνσταντινούπολης ἔφερε γύρω ἀπό τό ἴδιο τραπέζι τούς ἡγέτες τῆς ἀρμενικῆς, ρωμαίικης, ἑβραϊκῆς καί συριακῆς κοινότητας τῆς Τουρκίας.
          Οἱ ἡγέτες τῶν κοινοτήτων συναντήθηκαν στό Mevlevihane (τεκές μεβλεβήδων) τῆς Galata καί ἔδωσαν μηνύματα ἑνότητας καί συσπείρωσης.

Το "διαζύγιον" τῆς ὁμοσπονδίας

          Ὁ δημοσιογράφος κ. Κ. Νικολόπουλος περιγράφει εἰς τήν ὁμογενειακήν ἐφημερίδα τῆς Αύστραλίας «Νέος Κόσμος» ὑπό τόν τίτλον «Διαζύγιο ἀπό τούς ΓΟΧ πῆραν οἱ Ὀρθόδοξες Κοινότητες τῆς Αὐστραλίας» (17/30-5-2011), τήν διακοπήν τῶν σχέσεων μιᾶς νεοημερολογιτικῆς παρατάξεως εἰς Αὐστραλίαν, τῆς λεγομένης «Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἀμερικῆς(!) καὶ Αὐστραλίας» (τὸ ἐκκλησιαστικόν περίβλημα τῆς ὁμοσπονδίας ἑλληνικῶνν ὀρθοδόξων κοινοτήτων Αὐστραλίας) μετά μιᾶς ὁμάδος ρασοφόρων τῆς Ἑλλάδος αὐτοπαρουσιαζομένων ὡς ΓΟΧ. Ἡ αἰτία εἶναι ὅτι οἱ «Κοινοτικοί» δέν ἐπέτυχον τοῦ ποθουμένου, ἤτοι τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν μυστηρίων των ἀπό τήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, ὅπως παρεδέχθη ὁ πρόεδρος τῆς ὁμοσπονδίας κ. Μάρας εἰς σχετική συνέντευξίν του.
          Ἡμεῖς τούς εἴχομεν προειδοποιήσει πρό ἔτους, ἀπό αὐτήν τήν στήλην γράφοντες: 

Γ.Ο.Χ. καὶ "Αὐτοκέφαλοι" Αὐστραλίας

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις μετά της ...ἀνδρίδος αὐτοῦ

Ἡ ἀκόλουθος εἴδησις ἐκ τοῦ "Ὀρθοδόξου Τύπου" ἔρχεται νά ἐπιβεβαιώση τά ὅσα προανέφερεν ὁ "Στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας" ὅσον ἀφορᾶ τήν στάσιν τῶν Νεοημερολογιτῶν Ἐπισκόπων ὡς πρός τό θέμα αὐτό.

"ΤΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ ΕΣΤΩΣ ΕΝ ΤΟΠΩ ΑΓΙΩ" (Ματθ. κδ΄ 15)

Μέ ἀνέκφραστη ὀδύνη διαβάσαμε στό ἐπίσημο ὄργανο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας "Ὀρθόδοξος Κῆρυξ" (τεῦχος Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2004, σ. 6-8), κείμενο μέ τίτλο "Προσλαλιά γενομένη ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου", στό ὁποῖο περιέχονται καί τά ἑξῆς ἀπίστευτα: "Ἐν τῷ οἴκω τῶν Θυατείρων ἐπραγματώθησαν εὐάριθμοι τιμητικαί ἐκδηλώσεις, περιλαμβάνουσαι δεξιώσεις καί φιλοξενίας. Ἐν τοῖς πλαισίοις τούτοις ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή προσέφερε φιλοξενίαν τή Αὐτοῦ Χαριτι τῷ Ἀγγλικανῶ Ἀρχιεπισκόπω Κυρίω Rowan Williams μετά τῆς συμβίας αὐτοῦ, ἔτι δέ καί τῷ Ἀγγλικανω Ἐπισκόπω Ντόβερ (Dover) Κυρίω Stephen Venner μετά τῆς ἀνδρίδος αὐτοῦ, ἀμφοτέρας τάς φιλοξενίας ταύτας κατά μήνα Ἀπρίλιον".

Διερωτώμεθα:

Μητροπολιτικό ναί σέ γάμους ὁμοφυλοφίλων

Ἀναδημοσιεύομεν αὐτούσιόν το ἀκόλουθον ἄρθρον πού ἐδημοσίευσαν "ΤΑ ΝΕΑ" της
7-4-2005, τό ὁποῖον ἀφιερώνομεν εἰς τούς Μνημονευτᾶς ἁγιορείτας καί τούς λεγομένους "συντηρητικούς" νεοημερολογίτας, διά νά ἴδουν πού ὁδεύει ἡ ἱεραρχία των. Βλέπετε, ὀκτώ δεκαετίας "διαλέγονται" μέ τούς Προτεστάντας εἰς τά Οἰκουμενιστικά Συνέδρια. Ἠτο δυνατόν νά μείνουν ἀνεπηρέαστοι;
Ἅς καμαρώσουν τόν ἐκλεκτόν της Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Ὁ Πἀπας "συνεχώρησε" τούς Ἰουδαίους

Ὅπως μέδωσε τό Ἀθηναϊκόν Πρακτορεῖον εἰδήσεων τήν 17-2/2-3-2011:


        «Σέ νέο βιβλίο του ὁ Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ' προσωπικῶς ἀπαλλάσσει τούς Ἑβραίους ἀπό τούς ἰσχυρισμούς, ὅτι εὐθύνονται γιά τή θανάτωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀποσείοντας συγχρόνως τήν ἔννοια "συλλογικῆς ἐνοχῆς τῶν Ἑβραίων", ἡ ὁποία στοιχειώνει αἰῶνες τίς σχέσεις τῶν Χριστιανῶν μαζί τους.
        Αὐτή ἡ νέα, βιβλική καί θεολογική συνάμα, ἐκτίμηση διατυπώνεται ἀπό τόν Πάπα σέ κεφάλαιο στό δεύτερο τόμο τοῦ βιβλίου τοῦ "ὁ Ἰησοῦς τῆς Ναζαρέτ"--κυκλοφορεῖ μέσα στήν προσεχῆ βδομάδα.»

Ζηζιούλια ρήματα

          Δημοσιεύει τό πρακτορεῖον ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων «Ρομφαία» τήν 11/24-2-2011 ὑπό τῖτλον:

«Περγάμου Ἰωάννης "Ἡ Ὀρθοδοξία δέν θά δυνηθῇ νά ἐπιβιώσῃ, ἐάν παραμείνῃ ἐν ἀπομονώσει"»


«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὀφείλη ὄντως νά παρακολουθήσῃ τάς συγχρόνους ἐξελίξεις καί νά μή κλεισθῇ εἰς τόν ἐαυτόν της, δέν δύναται νά πράξῃ τοῦτο χωρίς νά λαμβάνῃ ὑπ’ ὄψιν τῆς τάς βασικάς ἀρχάς τῆς ἐκκλησιολογίας καί τήν μακράν παράδοσιν αὐτῆς», ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων στήν εἰσήγησή του κατά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης.