Ἀνακοινώσεις

Ἔκκλησις ὑπὲρ τῆς κλινικῆς "Ἁγίου Πέτρου" στὸ Κογκό

Γιὰ πρώτη φορὰ στὰ εἴκοσι χρόνια τῆς ἀρχιερατικῆς μου διακονίας, ἔχω ἀποφασίσει νὰ κάνω μία γενικὴ ἔκκλησι γιὰ ἕνα σκοπὸ κοντὰ στὴν καρδιά μου, ἐλπίζων ὅτι οἱ δυνάμενοι θὰ προσφέρουν ὅ,τι μποροῦν σὲ αὐτὸ τὸ ἄξιο καὶ θεάρεστο ἔργο.

Περὶ τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2735

Ἐν Ἀθήναις, 11 / 24 - 08 - 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Ὡς γνωστὸν μέγα καύχημα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἶναι ἡ Θεόθεν Βεβαίωσις, ἤτοι τὸ γεγονὸς τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 14ην Σεπτεμβρίου, κατὰ τὸ Πάτριον Ἑορτολόγιον τοῦ ἔτους 1925.

Μετάνοια καὶ κινητοποίηση γιὰ τὴν ἐθνικὴ καταστροφή

Ἄναυδο το Πανελλήνιο βιώνει μία ἐθνικὴ καταστροφή, μετὰ τὶς φοβερὲς πυρκαγιὲς στὴν Ἀττικὴ τὶς ἡμέρες αὐτές. Εἰκόνες, οἱ ὁποῖες παραπέμπουν στὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης, ἀλλὰ ἐν καιρῷ εἰρήνης και μία ἑκατόμβη θυμάτων τῆς συλλογικῆς μας ἀνευθυνότητος. Καὶ αὐτὸ τὸ ὁποῖο μᾶς ἀνησυχεῖ περισσότερο εἶναι ἡ πιθανότητα, ὅτι ἀκόμη καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν τραγωδία νὰ μὴν διορθωθεῖ ἡ κατάσταση, ὥστε νὰ ἀποτραποῦν μελλοντικῶς παρόμοιες περιστάσεις, ἐὰν δὲν ληφθοῦν δραστικὰ μέτρα. Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ὑπάρξη μία γενικώτερη ἀποτίμηση στὸ προσεχὲς μέλλον, ὥστε ληφθοῦν ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους οἱ ἀπαραίτητες ἀποφάσεις.

Ἀνακοίνωσις περὶ τοῦ Συνοδικοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου

Ἀριθμός Πρωτ. 2726.

Ἐν Ἀθήναις, 18 - 6 / 5 - 7 - 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Περὶ Συνάξεως Κατηχητῶν

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2734

Ἐν Ἀθήναις, 11 / 24 - 08 - 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα τῆς Ἐπικρατείας

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Κοινοποιεῖται εἰς ἅπαντα τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας, ὅτι κατόπιν Συνοδικῆς Ἀποφάσεως ἔχει ὁρισθῆ ὡς ἡμερομηνία κοινῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων ἡ Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἑκάστου ἔτους, καὶ ἡμερομηνία λήξεως τῶν μαθημάτων ἡ τελευταία Κυριακὴ τοῦ Μαΐου (π.ἡ.).

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 03/16-07-2018

Τὴν Τρίτην, 03/16-07-2018, , εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἑνδεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

«Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τ. 7

Στὸν παρακάτω σύνδεσμο μπορεῖτε νὰ βρεῖτε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ τὸ 7ο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τὸ ὁποῖο ἐπιμελεῖται ἡ Συνοδικὴ Ἐπιστροπὴ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας.