Ἐκκλησία Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Καλῶς ἤλθατε

ICXC1Καλῶς ἤλθατε στὸν ἐπίσημο ἰστότοπο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος. Στόχος μας εἶναι μέσω αὐτοῦ νά παρέχεται ἔγκαιρη καί ἔγκυρη πληροφόρηση γιά ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τήν Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ.: τήν ἱστορία της, τήν δράση της, τίς πεποιθήσεις της, τούς κληρικούς οἱ ὁποίοι τήν υπηρετοῦν, τούς Ἱερούς Ναούς καί τά Μοναστήρια της.

Ἡ Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου ποὺ δὲν ἀποδέχθηκαν τὴν ἀντικανονικὴ καὶ αὐθαίρετη ἑορτολογική καινοτομία τοῦ 1924 καὶ ξεκίνησαν τὸν ἀγῶνα κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δηλαδή τῆς διαδικασίας προοδευτικῆς συγχωνεύσεως τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὶς διάφορες «ὁμολογίες» καὶ θρησκεῖες.

κοινότητα αὐτὴ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν προσέλαβε ἤδη ἀπὸ τὸ 1925 τὴν ἐπωνυμία «Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί» πρὸς ἀντιδιαστολήν ἀπό τοὺς υἱοθετήσαντες τὴν καινοτομία («νεοημερολογίτες») κληρικούς καὶ λαϊκούς τὴς κρατούσης Ἐκκλησίας στὴν Ἑλλάδα. Τὸ 1935, μὲ τὴν ἐπιστροφή στὴν γνησία Ὀρθοδοξία τριῶν Μητροπολιτῶν καὶ τὶς χειροτονίες τῶν πρώτων Ἐπισκόπων, δημιουργεῖται Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ὀργανώνεται διοικητικῶς ἡ «Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος» (ἢ, ἄλλως, ἡ «Ἑλληνική Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ.»).

κτοτε ἡ Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος δρᾶ καί ὑφίσται αὐτοτελῶς, ὀργανωμένη σέ Μητροπόλεις, Ἐνορίες καί Μοναστήρια σέ σχεδόν ὅλη την Ἐλληνική Ἐπικράτεια, ἀλλά καί στην διασπορά. Ἐξυπηρετεῖται ἀπό δικούς της κληρικούς οἱ ὁποῖοι εἶναι ὅλοι ἄμισθοι καί συντηροῦνται ἀπό βοηθήματα τῶν πιστῶν τούς ὁποίους ἐξυπηρετοῦν. Κατά καιρούς ὑπέστησαν διώξεις ἀπό τίς ἑλληνικές ἐκκλησιαστικές και πολιτικές ἀρχές.

Σύντομο Ἱστορικό              Περί τῶν διωγμῶν